නිෂ්පාදන සංදර්ශකය

නිෂ්පාදන යෙදුම

අපගේ සමාගම ගැන තවත් කියවන්න

Shijiazhuang Daylight industrial & Trading Co., Ltd. was first established in 2009 with few core staff. Along with development,it was expended to morden factory today. The registered capital was 5 millions RMB, which is located in Shijiazhuang City Economic Development Zone and covers an area of 20000 square meters, the main building includes R&D building, multifunctional office building, production workshop, raw materials warehouse, finished products warehouse, power distribution room, circulating water tank, fire water tank and other ancillary facilities. Our factory has a total of 118 people, including 5 senior management staff, 3 product development engineers, 7 senior technicians, 103 production staff and others. The factory has a number of departments, a standardized management system, perfect work flow and good customer service system, which provides a strong guarantee for product development, production, quality, sales and after-sales service etc.

අභ්යන්තර මෝස්තරයේ උදාහරණ

  • නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය
  • නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය b
  • නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය d
  • නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය ඊ

අපිත් මෙහි සිටිමු